History

Dr. M. Gandhirajan, Ph.D.,

Patron

Phone : +91-9840091224

Mr. K. Chandrakasan

President

Phone : +91-9444030704

Mr. C. K. Dhanabalan, B. Sc.,

Vice President

Phone : +91-9444008809

Mr. N. C. Ganeshan

Secretary

Phone : +91-9841460161

Mr. S. Dayala Ganesh Ram, B. Sc.,

Asst. Secretary

Phone : +91-9444124618

Mr. V. Naveen Kumar, B.E.,

Treasurer

Phone : +91-9841322331