History

Dr. M. Gandhirajan, Ph.D.,

Patron

Mr. C. K. Dhanabalan, B. Sc.,

President

Mr. S. Dayala Ganesh Ram, B. Sc.,

Vice President

Mr. N. C. Ganeshan

Secretary

Mr.K.Jaganagasivakumar, B.Com.,

Asst.Secretary

Mr. V. Naveen Kumar, B.E.,

Treasurer